Miljöpolicy

Vårt miljöarbete

Miljöaspekter är integrerade i Boxons verksamhet. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseende.

Vi ansluter oss till ett synsätt som leder till långsiktig hållbar utveckllng. Det innebär att vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återanvändning och återvinning av material och energi samt förebygger och begränsar förorening av miljön. Vi ser lagregler som minimikrav.

Vi skall vara lyhörda för kunders och leverantöreres önskemål och sträva efter att gå marknadens miljökrav till mötes.

Våra val av material skall resultera i hög produktsäkerhet och vara miljösäkra.

 

Miljöpåverkan

Boxon ska fortlöpande arbeta för att minska påverkan på miljön.

Den huvudsakliga verksamheten inom Boxon utgörs av handel och distribution. Boxons påverkan på miljön är därför ringa och sker huvudsakligen i samband med transporter av färdiga produkter, tjänsteresor samt hantering av avfall. Miljöaspekter beaktas genom hela produktionskedjan, vilket innebär att produktens beståndsdelar skall vara så miljöanpassade som möjligt.  

 

Certifieringar

Boxons miljö- och kvalitetsarbete är certifierat och följs upp löpande.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004