Socialt ansvar

Övergripande principer

Boxon, och därmed Boxon Direct, ska verka för en hållbar utveckling vilket innebär hänsyn till långsiktiga mijöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav. Boxon skall utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet. Vi ska samspela med de miljöer där vi verkar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort.

Boxons verksamhet bedrivs efter följande priciper:

 • Vi arbetar i enlighet med de lagar som gäller i de länder vi verkar i.
 • Vår ambition är att bedriva verksamhet med god etik och vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.
 • Vår ambition är att bedriva vår verksamhet i nära dialog med våra anställda, våra affärspartners och med andra som påverkar eller påverkas av vår verksamhet.
 • Våra anställda ska följa Boxons principer och känna ansvar för sitt eget agerande och för Boxons produkter och tjänster.

 

Socialt ansvar

 • Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å ena sidan och den anställdes intressen å andra sidan inte hamnar i konflikt. Skulle en sådan intressekonflikt eller osäkerhet i en sådan fråga uppstå, skall ärendet genast hänskjutas till närmsta chef alternativt styrelseordförande i respektive bolag.
 • Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd. Arbetstagarens rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska respekteras.
 • Vi accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete.
 • Vi accepterar inte bestickning och otillbörligen påverkan i någon form.
 • Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
 • Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.
 • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.